1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 1.2 นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติของหน่วยงาน 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ MOPH 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554 1.13 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.15 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2 นโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง   3. แผนปฏิบัติการประจำปี 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                     5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 9. ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง     10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 11. ขั้นตอนการให้บริการ
12. มาตรการและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

Office in Rayong

Email: rayong21@gmail.com

142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Phone: 038-967415-7

โทรสาร 038-611336