วิสัยทัศน์ สสจ.ระยอง

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เป็นต้นแบบด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อคนระยองสุขภาพดี

เป้าประสงค์

ปี 2564 คนระยองมีอายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 75 ปี (based line ปี 57=71)
ปี 2564 คนระยองอายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 72 ปี (กระทรวง 72 ปี)

 

ระยอง เมืองต้นแบบด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภัยสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
  • พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  • สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการงานด้านสุขภาพ

ผังโครงสร้าง